İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Dernek Tüzüğü

ULUSLARARASI ALEVİ  EĞİTİM , ARAŞTIRMA  VE DAYANIŞMA VAKFI KURMA GİRİŞİMİ  (Pdf Olarak İndir)

(Initiative  zur Gründung einer  einer internationalen Alevitischen Stiftung zur Förderung von Bildung und Forschung)

Önsöz

Alevilik; Allah, Muhammed, Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz. Ali’nin adaletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca saygı duyan ve hoşgörüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan ve bunu muhasiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yargılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu reddeden, İslam dinini kendine göre – Sünni inancının dışında – yorumlayan; asıl doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş, insan-ı kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkuyu aşıp sevgiyle Tanrıya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tartıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i Vücut’a (Varlık Birliği) varan, edep ve ahlaklılığı yaşamının temeline koyan,, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karakterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini biçim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve Batıni özelliğiyle evrimleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları Kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten canların inanç sistemidir.“

Koperasyon ve ortak çalışma:

Dernek yukarıdaki Alevilik tanımını kabul eden ve Alevi ahlak kurallarına uygun davranan özel ve tüzel kişileri üyeliğe kabul eder.

Dünyadaki tüm alevi ve alevi olmayan kurumlar, örgütleri, federasyonlar ve konfederasyonlar ile ortak çalışmalar yürütür ve onları, dernek ve  kurulacak  vakfın amaçlarına uygun ise  maddi ve manevi olarak destekler.

Ayrıca dernek,  tüm dünyadaki insan haklarını, çok kültürlülüğü  ve demokrasiyi savunan ve teşvik eden sosyal ve siyasi kuruluş ve dernekler ile beraber çalışabilir.

Vakıf Kurma ve Teşvik Etme Girişimi insanlar arasındaki  farklılıkları bir zenginlik olarak kabul eder.

Madde 1: İsim, yeri ve mali yıl

 1. Derneğin adı:

Uluslararası Alevi Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Vakfı Kurma  Girişimi

dir. Tescil edildikten sonra isme e.V. eklenecektir

 1. Derneğin merkezi Bielefeld´dir
 2. Derneğin mali yılı takvim yılıdır.

Madde 2 Derneğin Amaçları

 1. Dernek, Alevi yolu, alevi inanç gelenekleri ve alevi etik değerlerini temel alan bilimsel, eğitsel, kültürel ve sosyal aktiviteleri desteklemek için uluslararası bir alevi vakfın kurulmasını hazırlamak amacına hizmet eder.
 2. Kurulacak vakıf bilhassa:

–          Alevilikle ilgili görsel, yazılı ve sözlü nakledilen bilgileri toplama ve arşivleme çalışmalarını yürütmek ve teşvik etmek

(örneğin film, ses kayıtları, kitaplar, dergiler, vsg)

–           Alevi kurumlarının eğitim ve inanç aktivitelerini teşvik etmek

–           Çocuk ve gençler için alevi inancına ilişkin öğretim materyellerini hazırlamak, temin etmek ve sunmak

–           alevi inancından yaşlı insanlara bakan kuruluş ve onların çabalarını teşvik etmek

–           Bilhassa muhtaç ve yetenekli alevi gençlerin eğitim ve yüksek öğrenimlerinde onları teşvik etmek,

–           İnanç ve araştırma alanlarında alevi inanç önderlerinin çalışmalarını teşvik etmek

–           Diğer inanç mensupları, bilimsel, kültürel ve dini kurum ve gruplarla diyalog kurma ve devam ettirme çalışmalarını yürütmek ve teşvik etmek,

–           Alevi kurum, akademi, kültür merkezleri ve cemevleri gibi inanç merkezleri ve dergahların maddi kaynak ve personel teminininde destek sunmak,

–           Alevi eksenli eğitim amaçlı ve sosyal aktiviteler ile bu alandaki bilimsel araştırmaları yürütmek ve teşvik etmek için çalışacaktır.

Vakıf bu amaçlarına ulaşmak için diğer araştırma- ve eğitim kurumları kurar ve benzer amaçlı kurumlarla ortak çalışmalar yürütür.

 1. Dernek bu amaçlarını realize etmek için

–           derneğin amacını destekleyen üyeler kazanır

–           vakfın kurulması için maddi kaynak temin eder ve

–           paragraf 2 anlamında gelecekte kurulacak vakfın alt yapısını hazırlar ve tanıtır.

Dernek paragraf 2 de belirtilen aktiviteleri, vakfın kuruluş safhasını kolaylaştırmak deneyim kazanmak ve vakfın ilerideki çalışmalarına örnek olarak  sınırlı da olsa kendisi yapar.

 1. Dernek tarafsız ve partiler üstüdür.
 • 3 Üyelik

1.

Derneğe ergin yaşta olan doğal kişiler ve tüzel kişiler asıl üye olabilirler. Asıl üye olmak için koşul, dernek amaçlarını desteklemek ve § 4 te belirtilen meblağı ödemektir. Asıl üyeler kurulacak olan vakfın kuratoryum üyesi olacaklardır.

2.

Derneğin amaçlarını destekleyen ve § 4 bend 2 de belirtilen miktarları taksitle ödemeyi yüklenen doğal ve tüzel kişiler derneğin fahri üyeleri olabilirler. Fahri üyelerin genel kurullarda konuşma hakları vardır ancak seçme- ve seçilme hakları yoktur.

Fahri üyeler § 4 bend 1 de belirtilen meblağı ödemeleri halinde, asıl üyede olabilirler.

3.

Kamusal şahsiyetler veya alevi inancına özel hizmetleri olan şahıslar yönetim kurulu tarafından onur üyesi olarak alınabilirler. Onur üyelerinin genel kurulda konuşma hakları vardır, seçme- ve seçilme hakları yoktur.

4.

Üyeliğe yazılı başvuru yapılır ve üyelik başvurusuna yönetim kurulu karar verir. Verilen karara gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur.

5.

 1. a) Üyenin ölümü halinde, tüzel kişi ise, fesih halinde
 2. b) Yıl sonundan üç ay evvel yazılı çıkış verme halinde
 3. c) Dernekten ihraç halinde
 4. d) Üye listesinden silinme halinde

üyelik sona erer.

6.

Bilerek veya büyük ihmal nedeniyle derneğin çıkarlarına zarar veren bir üye, üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılmaya yönetim kurulu karar verir, yönetim kurulu kararını çıkarılacak üyeyi dinledikten sonra, basit çoğunlukla alır. Karar üyeye iadeli taahhütlü mektupla (Einschreiben mit Rückschein) üyenin en son bilinen adresine posta yolu ile bildirilir.

Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma kararına, çıkarılan üye çıkarma kararının kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde bir sonraki genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Çağırma istemi yazılı olmalıdır; gerekçede ihtiva edebilir ve genel kuruldan üç hafta evvel yönetim kurulu üyelerinden birine intikal etmesi gerekir. Daha sonra gelen itiraz, yönetim kurulunun uygun bulması halinde bir sonraki genel kurulda işleme alınır.

Çıkışı verilen üyenin yazılı gerekçesi genel kurulda okunur. Genel kurula gelen çıkışı verilen üyeye görüş belirtmesi için olanak verilir.

Gerekçeli çıkış kararı,  genel kurula katılmayan üyeye, üyenin en son bildirdiği adrese yazılı olarak bildirilir.

7.

Aidatını üç ay üst üste ödemeyen üyeye, en son bilinen adresine yazılı olarak eksik aidatlarına ilişkin hatırlatma yazısı gönderilir. Hatırlatma yazısına rağmen, bir ay içinde ödeme yapmayan üye, o üç aylık dönemin bitimden sonra üye listesinden silinir. Bu konuda kararı yönetim kurulu verir. Aidat ödeme zorunluluğu listeden silindiği tarihte son bulur.

8.

Üyelikten çıkan üyenin dernek mallarından hisse alma hakkı yoktur.

 • 4 Üyelik aidatı

1.

Derneğin üyeleri an az 2.500,00 aidat öderler. Bu aidatın yönetim kurulunun üyeliğe kabul edildiğine dair yazısının geldiği tarihten sonraki iki hafta içinde derneğin banka hesabına ödenmesi gereklidir.

2.

Fahri üyeler paragraf 1 cümle 2 deki düzenlemeye göre en az 500,00 Euro öderler. Fahri üyeler, üye oldukları ayı takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde ve sonraki aylarda aynı şekilde aidat olarak her ay  için 20,00 Euro öderler.

3.

Onur üyeleri aidat ödeyebilirler, ancak ödemek zorunda değildirler.

 • 5 Derneğin Organları

1.

Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim Kuruludur.

2.

Genel Kurulun kararı ile başka organlarda oluşturulabilir.

 • 6 Genel Kurul

1.

Genel Kurul bilhassa

– tüzük değişiklikleri

– yönetim kurulunu seçmek ve aklamak

– denetim kurulunu seçmek

– Organların çalışma ve mali raporlarını almak, üzerinde görüşmek, incelemek

– Genel kurula gidilmesi halinde, ihracı verilen üye hakkında karar vermek

– Dernek çalışmaları hakkında karar vermek

– Derneğin feshine karar vermek hak ve yetkilerine sahiptir.

2.

Olağan genel kurullar her yıl bir defa mümkün olduğunca yılın ilk üç ayında yapılır

Genel Kurul, üyelerin ¼ ün katılması halinde karar verme yetkisine sahiptir. Bu çoğunluğun olmaması halinde, dört hafta icinde aynı gündemle tekrar genel kurula gidilir.

Bu genel kurul, katılan üye sayısına bakılmaksızın karar verme yetkisine sahiptir; genel kurul çağrısında bu hususun belirtilmesi gereklidir.

3.

Derneğin çıkarlarının gerekli kılması veya üyelerin yüzde yirmisinin amaç ve gerekçelerinin yazılı olarak belirtilmiş istekleri halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Kurula çağrının istek gelmesi halinde üç hafta icinde yapılması gereklidir.

Olağanüstü genel kurul gelen üye sayısına bakılmaksızın karar verme yetkisine sahiptir.

4.

Gündemin tesbiti ve genel kurula çağrı için yönetim kurulu yetkilidir.  Olağan genel kurula çağrı en az üç hafta evvel, olağanüstü genel kurula çağrı ise en az iki hafta evvelinden gündem belirtilerek, basit mektup, telefaks yahut e-mail yoluyla üyelerin en son bilinen adreslerine gönderilirr. Müddet,  gönderilme gününden (mektuplarda : posta damgası geçerlidir) başlar, gönderilme günü ve toplantı günü dahil değildir.

 1.  

Toplantının başlamasında yönetim kurulu üyelerinden biri divan başkanlığını üstlenir ve bir yazman tayin eder.

6.

Üç üyenin istemesi halinde seçimler gizli yapılır. Gizli seçim yapılması halinde her üye

seçmek istediği bir kişinin ismini yazar ve ismin belli olmayacağı şekilde divana verir.

En fazla oyu alan üye seçilmiş sayılır. Blok liste seçimi yapılamaz.

7.

Diğer oylamalarda basit çoğunlukla karar alınır. Bir üyenin ihracı, tüzük değişikliği ve

derneğin feshi hallerinde dörtte üç çoğunluk aranır. Çekimser oylar sayılmaz.

8.

Genel kurul gidişatı ile ilgili bir protokol yazılır ve genel kurulu yöneten üye ve yazman tarafından imza altına alınır.

 • 7 Yönetim Kurulu

1.

Yönetim Kurulu en az beş olmak üzere dokuz kişiden oluşur. (Tam Yönetim Kurulu) Iki tane yedek üye seçilir.

Burda ”Yönetim Kurulu’ndan bahsediliyorsa, başka şekilde belirtilmemiş ise tam yönetim kurulu kasdedilmektedir.

2.

Seçildikten sonraki ilk toplantıda yönetim kurulu kendi arasında görev taksimi yapar.

İki tane eş başkan, bir kasadar  ile bir yazman seçilir.

3.

Alman Medeni Hukuk § 26 ya göre yönetim kurulu heriki başkan ve kasadardan oluşur.

Dernek mahkemede ve haricinde her başkan tarafından ayrı ayrı yahut kasadar ve bir başkan tarafından temsil edilir.

Genel Kurul , temsil hakkına sahip yönetim kurulu üyelerinden birine, üçüncü şahısların temsilcisi olarak dernekle  iş yapma yetkisi verebilir.

 1.  

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin ayrılması halinde yerine yedek üyelerden biri geçer.

Bu durumda hangi yedek üyenin geri kalan süre için yönetim kuruluna alınacağına yönetim kurulu karar verir.

5.

Yönetim kurulu derneğin faaliyetlerini fahri olarak yürütür. Genel Kurul yapılan faaliyet- veya zaman külfeti için belli götürü ödemelere (faaliyet ödemeleri) karar verebilir.

6.

Yönetim Kurulu mümkün olduğunca her yılın ilk üç ayında yıllık çalışma raporunu ve mali raporunu hazırlar ve denetlemeye sunar.

7.

Yönetim Kurulu kararlarını basit çoğunlukla alır. YK üyelerinin en az yarısının toplantılarda hazır olması yahutta telefon , vidyo konferans veya diğer elektronik işlemle toplantıya katılmak suretiyle karar verme yetkisine sahiptir. Bütün Yönetim Kurulu kararları  protokol edilir ve derneğin evrakları ile muhafaza edilir.  Oylamalarda eşitlik halinde temsil hakkına sahip olan üyelerin oyları tayin edici olur.

8.

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulda iki yıllığına seçilirler. Yönetim Kurulu yeni bir yönetim kurulu seçilene kadar görevlerine devam eder.

9.

Yönetim Kurulu, genel kurulun onay vermesi halinde dernek faaliyetlerini yürütmesi için bir müdür tayin edebilir.

 • 8 Denetleme Kurulu

1.

Denetleme Kurulu, başkan, başkan yardımcısı ve yazman olmak üzere üç üyeden oluşur.

Yukarıdaki görev taksimini, denetleme kurulu seçildikten sonraki ilk toplantısında yapar.

2.

Denetleme Kurulu yönetim kurulunun kasa işlemlerini denetler ve ihtiyaç halinde fakat en azından olağan genel kurula sunulmak üzere, derneğin muhasebesini, evrakları ve dernek gelirlerinin tüzüğe uygun olarak kullanıldığını denetlemekle yükümlüdür.  Yönetim Kurulu üyeleri, denetim kuruluna tam ve gerçeklere uygun bilgileri vermek, istenilen belge ve evrakları sunmak zorundadırlar.

3.

Denetleme Kurulu Yönetim Kurulunun yıllık raporunu incelemek ve sonra zamanında vergi dairesine sunulması için derneğin mali müşavirine intikal ettirmek zorundadır.

4.

Denetleme kurulu başkanı genel kurulda, yapılan denetimin sonuçları ve denetim faaliyeti hakkında rapor sunar ve denetleme kurulu adına yönetim kurulunun tümü veya tek tek üyeleri için aklama tavsiyesinde bulunur.

5.

Denetleme Kurulu genel kurul tarafından iki yıllığına seçilir ve yeni denetleme kurulu seçilene kadar görevde kalır.

 • 9 Fesih ve Tasviye

1.

Derneğin tasviyesi gerekli olması halinde (fesih, hukuki statüsünün alınmas), başkaları seçilmemiş ise, derneği temsil hakkına sahip olan yönetim kurulu üyeleri tasviyecidirler.

Temsil yetkisi ve Alman Medeni Hukuk § 181 kısıtlamalarından muafiyet için, derneği temsil hakkına sahip üyeler için tüzüğün ilgili maddeleri geçerlidir.

 1.  

Derneğin feshedilmesi veya faaliyetin durdurulması hallerinde derneğin mal varlığı kurulacak vakıfa devredilir. Bu durumda üyelere geri ödeme söz konusu değildir.

3.

Hedeflenen vakfın kurulmayacağı sabit ise, borçların tümünün ödenmesinden sonra geri kalan dernek varlığı üyeler arasında o zamana kadar ödedikleri aidatlar oranında dağıtılır.

Genel Kurul dörde üç çoğunlukla, dernek amaçlarına bağlı kalmak koşuluyla bir başka şekilde  kullanma için de karar verebilir.   

 • 10 Tüzük değişiklikleri

Dernek yönetim kurulu, dernekler masası veya maliye dairesinin isteyeceği formalite değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Muhtemel değişiklikler bütün üyelere derhal bildirilmek zorundadır.

 

 

Bir yorum

 1. […] trol sitelerin yanlışlarını görebilmeniz için Vakıf Kurma Girişimi Tüzüğümüzü www.alevi-vakfi.com internet sayfamızda okumaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bu tür bilgi kirliliğine itibar […]

Yorumlar kapatıldı ancak, <a href="https://uade-tesvik.org/dernek-tuzugu/trackback/" title="Bu link için geri izlemeler">geri izlemeler</a> ve pingback'ler açık.